Grzegorz Braun zapowiada początek w zestawach na prezydenta Polski

Re­ży­ser oraz pu­bli­cy­sta Grze­gorz Braun za­po­wia­da wyjazd w asortymentach pre­zy­denc­kich. W oświad­cze­niu, wydanym w Sa­lo­nie­24 na­pi­sał, że „jako nasz pań­stwo­wiec gotów jest (…) pod­jąć próbę, stanowić widać ostat­nią, wy­ko­rzy­sta­nia de­mo­kra­tycz­nej metody do wy­war­cia istot­ne­go wpły­wu na… Więcej →

ONZ wymaga od Rosji wskazówek na przedmiot „białych konwojów”

ONZ wymaga od Rosji rzetelnych wiadomości o dopłacie przyjaznej dla Ukra­iny. Od sierp­nia ubie­głe­go roku Mo­skwa przekazała do Don­ba­su 11 kon­wo­jów hu­ma­ni­tar­nych. Moce w Ki­jo­wie twier­dzą, że ro­syj­skie cię­ża­rów­ki wożą sprzęt woj­sko­wy dla se­pa­ra­ty­stów.ak informuje agencja… Więcej →