Kredyt we frankach

„Pełni we franka nie damy się bankom” i „banksterom stop” – pod takimi hasłami w paru miastach Polski protestowały osoby, jakie zaciągnęły długi we frankach szwajcarskich. Wymagały się dialogu z bankami także poradzie państwa, w sytuacji… Więcej →

Budowa domu

Projektowanie apartamentu toż niby droga bez trzymanki. Wykładasz dziesiątki oraz setki tysięcy złotych, a wyniku nie może dodatkowo nie widać. Jeden, kolejny i trzeci rok jedne ściany, dach, za który ważna by zobaczyć pół świata, okna,… Więcej →

Grzegorz Braun zapowiada początek w zestawach na prezydenta Polski

Re­ży­ser oraz pu­bli­cy­sta Grze­gorz Braun za­po­wia­da wyjazd w asortymentach pre­zy­denc­kich. W oświad­cze­niu, wydanym w Sa­lo­nie­24 na­pi­sał, że „jako nasz pań­stwo­wiec gotów jest (…) pod­jąć próbę, stanowić widać ostat­nią, wy­ko­rzy­sta­nia de­mo­kra­tycz­nej metody do wy­war­cia istot­ne­go wpły­wu na… Więcej →

Ukraina: wzrasta liczba ofiar wypadzie na Mariupol

Co chwila 27 osób, w tym dwoje dzie­ci zgi­nę­ło w ostrza­le Ma­riu­po­la na gorącym wscho­dzie Ukra­iny. 97 zo­sta­ło ran­nych, w owym pię­cio­ro dzie­ci. Jak stwierdził In­for­ma­cyj­nej Agen­cji Ra­dio­wej kończący na położeniu Paweł Pie­nią­żek, ostrzał podjął się… Więcej →

ONZ wymaga od Rosji wskazówek na przedmiot „białych konwojów”

ONZ wymaga od Rosji rzetelnych wiadomości o dopłacie przyjaznej dla Ukra­iny. Od sierp­nia ubie­głe­go roku Mo­skwa przekazała do Don­ba­su 11 kon­wo­jów hu­ma­ni­tar­nych. Moce w Ki­jo­wie twier­dzą, że ro­syj­skie cię­ża­rów­ki wożą sprzęt woj­sko­wy dla se­pa­ra­ty­stów.ak informuje agencja… Więcej →