Grzegorz Braun zapowiada start w zbiorach na prezydenta Polski

Re­żyser oraz pu­blicy­sta Grze­gorz Braun za­po­wia­da udział w zbiorach pre­zy­denc­kich. W zeznaniu, opu­bli­ko­wa­nym w Sa­lo­nie­24 na­pi­sał, że „jak własny pań­stwo­wiec gotów jest (…) pod­jąć próbę, żyć potrafi ostat­nią, wy­ko­rzy­sta­nia de­mo­kra­tycz­nej technologie do wy­war­cia znacznego przychodu na… Więcej →