ONZ wymaga od Rosji wskazówek na przedmiot „białych konwojów”

ONZ wymaga od Rosji rzetelnych wiadomości o dopłacie przyjaznej dla Ukra­iny. Od sierp­nia ubie­głe­go roku Mo­skwa przekazała do Don­ba­su 11 kon­wo­jów hu­ma­ni­tar­nych. Moce w Ki­jo­wie twier­dzą, że ro­syj­skie cię­ża­rów­ki wożą sprzęt woj­sko­wy dla se­pa­ra­ty­stów.ak informuje agencja… Więcej →