Palikot mówi: Kopacz popełniła więcej błędów przez 100 dni niż Tusk przez całe siedem lat

palikotPalikot: Kopacz przez 100 dni popełniła więcej błędów niż Tusk przez siedem lat

Lider Two­je­go Ruchu Ja­nusz Pa­li­kot po­wie­dział w Rze­szo­wie, że przez pierw­sze 100 dni rzą­dów pre­mier Ewa Ko­pacz po­peł­ni­ła wię­cej błę­dów niż pre­mier Do­nald Tusk przez sie­dem lat. Kan­dy­dat na pre­zy­den­ta skry­ty­ko­wał także swo­ich ry­wa­li w walce o naj­wyż­szy urząd w kraju.

– Jeż­dżę po Pol­sce, po róż­nych miej­scach i widzę, że lu­dzie są bar­dzo roz­cza­ro­wa­ni rzą­da­mi w Pol­sce, rzą­da­mi pani pre­mier Ewy Ko­pacz. (…) Nie­trud­no się z nimi w tym nie zgo­dzić – pod­kre­ślił Pa­li­kot pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej. W jego oce­nie, pre­mier po­peł­ni­ła „nie tylko błędy per­so­nal­ne, takie jak np. prze­nie­sie­nie (Ra­do­sła­wa) Si­kor­skie­go z mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych na mar­szał­ka (Sejmu), czy Sche­ty­nę w drugą stro­nę”. – Oby­dwaj słabo spraw­dza­ją się na tych sta­no­wi­skach – dodał.
We­dług niego, „nie ma zro­zu­mie­nia” dla pro­wa­dzo­nych przez rząd ne­go­cja­cji z le­ka­rza­mi i gór­ni­ka­mi. – Do­szło do ta­kie­go pa­ra­dok­su, że nawet na Ślą­sku, gdzie wczo­raj byłem, lu­dzie są prze­ciw­ko gór­ni­kom. Pani pre­mier do­pro­wa­dzi­ła do ta­kiej sy­tu­acji, że wczo­raj w Cie­szy­nie, gdzie byłem, lu­dzie są prze­ciw­ko gór­ni­kom. Staje cała masa ludzi i mówią „my nie je­ste­śmy gor­szy­mi Ślą­za­ka­mi, też chce­my mieć dwa, czy trzy mi­liar­dy zł na wła­sne po­trze­by” – mówił Pa­li­kot.

W oce­nie li­de­ra TR, błę­dem rządu było, że „nie przed­sta­wio­no żad­ne­go celu ne­go­cja­cji z gór­ni­ka­mi; celu, który byłby ak­cep­to­wal­ny dla wszyst­kich ludzi w Pol­sce”. Za­uwa­żył, że takim celem „mo­gło­by być np. ob­ni­że­nie cen ener­gii wsku­tek re­struk­tu­ry­za­cji” gór­nic­twa.

2,3 mld zł na ratowanie górnictwa pójdą w błoto? „Podstawowy problem nie został rozwiązany”

2,3 mld zł na ratowanie górnictwa pójdą w błoto? „Podstawowy problem nie został rozwiązany”Europejski Bank Centralny rozpoczął program luzowania ilościowego, rząd zawarł porozumienie z górnikami, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu gospodarczego na świecie, a PKP Intercity rozpoczęła współpracę z Google – oto najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.Onet.

Pa­li­kot kry­tycz­nie oce­nił też m.​in. wy­jazd Ko­pacz na Ukra­inę tuż po ne­go­cja­cjach z gór­ni­ka­mi. Przy­po­mniał także „ba­ła­gan w naj­bliż­szym oto­cze­niu (pre­mier), gdzie oka­zu­je się, że rzecz­nik rządu współ­pra­cu­je z opo­zy­cją”. – Można by mno­żyć te przy­kła­dy, ale po­czu­cie po stu iluś dniach jest takie, że pani pre­mier Ko­pacz to nie jest lider, który gdzieś Pol­skę po­pro­wa­dzi. To jest osoba przej­ścio­wa teraz na czas wy­bo­rów pre­zy­denc­kich, a póź­niej wy­bo­rów par­la­men­tar­nych – za­zna­czył.

Pa­li­kot za­pro­po­no­wał w Rze­szo­wie, żeby małe firmy, które nie za­trud­nia­ją pra­cow­ni­ków spoza ro­dzi­ny zwol­nić od po­dat­ków. – Ci lu­dzie le­d­wie wiążą ko­niec z koń­cem, le­d­wie opła­ca­ją te wszyst­kie pod­sta­wo­we opła­ty – po­wie­dział.

Więcej wolności dla producentów płodów rolnych?

We­dług Pa­li­ko­ta, pro­du­cen­ci „pło­dów rol­nych – mleka, wa­rzyw, mięsa i owo­ców – muszą mieć moż­li­wość prze­ra­bia­nia tych pro­duk­tów na kieł­ba­sę, pasz­te­ty, bim­ber, wódkę, kon­fi­tu­ry bez żad­nych ze­zwo­leń, kon­ce­sji, sa­ne­pi­du, in­spek­cji pracy”. Za ko­niecz­ne uznał plan roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go Pol­ski wschod­niej po­przez uprze­my­sło­wie­nie oraz dzia­ła­nia na rzecz ob­ni­że­nia cen energii. Lider TR uważa, że wokół m.​in. tych spraw po­win­na prze­bie­gać kam­pa­nia pre­zy­denc­ka, choć – jego zda­niem – tak nie jest.

Pa­li­kot za­zna­czył, że choć „czę­sto ata­ko­wa­ny, ośmie­sza­ny i kry­ty­ko­wa­ny” jest on je­dy­nym czło­wie­kiem z całej grupy kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta, „który do­ro­bił się ma­jąt­ku, zbu­do­wał fa­bry­ki, pła­cił po­dat­ki, na­pi­sał osiem ksią­żek, zna czte­ry ję­zy­ki”. – Sam się uczy­ni­łem czło­wie­kiem wy­kształ­co­nym – pod­kre­ślił. Dodał, że za nim stoi „ja­kość życie”. „A co stoi za in­ny­mi kan­dy­da­ta­mi, może z wy­jąt­kiem Ko­mo­row­skie­go, który ma kwa­li­fi­ka­cje po­li­tycz­ne?” – pytał.

Palikot o sytuacji „frankowiczów”

Od­po­wia­da­jąc na py­ta­nia po­li­tyk od­niósł się rów­nież do sy­tu­acji, w ja­kiej zna­la­zły się osoby spła­ca­ją­ce kre­dy­ty za­cią­gnię­te we fran­kach szwaj­car­skich. Za­zna­czył, że „pań­stwo musi na­ci­snąć na banki przez nad­zór ban­ko­wy i za­żą­dać, żeby (…) dały lu­dziom roz­ło­żo­ne w cza­sie wa­run­ki spła­ty; żeby oni od­zy­ska­li zdol­no­ści fi­nan­so­we”.

We­dług niego, banki, które „udzie­li­ły oby­wa­te­lom kre­dy­tów we fran­kach, na­ma­wia­ły ich do tego czę­sto”, więc po­win­ny roz­ło­żyć ich spła­ty „na dłuż­szy okres”. – Je­że­li kre­dyt był na 10 lat, to roz­kła­dam na 12, 14 lat; nie biorę marży przez kilka mie­się­cy, zanim się kurs unor­mu­je. Bank w Niem­czech, Au­strii, czy Eu­ro­pie Za­chod­niej nie zo­sta­wia czło­wie­ka w pełni sił, pra­cu­ją­ce­go, który już ma kilka lat spła­co­ne kre­dy­ty – po­wie­dział lider TR.

Kon­fe­ren­cja pra­so­wa od­by­ła się na rze­szow­skim tar­go­wi­sku. Bez­po­śred­nio po niej Pa­li­kot roz­ma­wiał z han­dlu­ją­cy­mi tam kup­ca­mi.

Be Sociable, Share!

Możliwość komentowania jest wyłączona.